Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants 

0Unicode: U+531A
CCCII: 216D23
Big5: C943
EACC: 216D23
GB2312: 5646
Radical-stroke index: 0
Strokes: 2
Four corner: 71710
Cangjie:
Frequency: 1190 / 430747376 (common)

English
[1] box [2] Kangxi radical 22

Mandarin (hanyu pinyin)
fāng xǐ

Cantonese (jyutping)
fong1 fo1

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] fong1 [Bao'an] fong1 [Hailu] fong1 [Siyan] fong1 [Meixian] fong1

Japanese
hou

Korean
pang


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us