Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+4E8E
CCCII: 213052
Big5: A45F
EACC: 213052
GB2312: 5158
Radical-stroke index: 1
Strokes: 3
Four corner: 10400
Cangjie:
Frequency: 910005 / 434717750 (common)

English
[1] in; at; by; to [2] [v] go or proceed; take [3] a Chinese family name

Mandarin (hanyu pinyin)

Cantonese (jyutping)
jyu1

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ji1 [Bao'an] ji1 [Dongguan] ji1 [Siyan] ji1 wu1 [Hailu] wu1 zi1 [Meixian] j1

Minnan/Taiwanese
u5

Vietnamese
vu

Japanese
u ku

Korean
wu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us